Algemene Voorwaarden Trans–Europ NV

Artikel 1 : Algemeen:

 1. Trans-Europ NV handelt uitsluitend als transporteur. In zoverre Trans-Europ NV er zich ten aanzien van een opdrachtgever toe verbindt een goederenvervoer te verrichten geschieden de in het kader van die overeenkomst verrichte handelingen van Trans-Europ NV op basis van deze algemene voorwaarden Trans-Europ NV en de Belgische algemene voorwaarden voor Wegvervoer. Bovendien wordt elke door Trans-Europ NV afgesloten vervoersovereenkomst beheerst door de bepalingen van het CMR-Verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, Belgisch Staatsblad 8 november 1962) en de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg (Belgisch Staatsblad 30 juni 1999), zowel wat betreft nationaal als internationaal vervoer van goederen over de weg.
 2. Zodra een opdracht is verstrekt wordt automatisch overeengekomen dat de opdrachtgever de offerte alsmede de hierboven genoemde condities heeft geaccepteerd. Dit geldt eveneens voor alle andere contractanten. De opdrachtgever maakt zich sterk voor zijn contractant dat deze kennis heeft van en akkoord gaat met onderhavige voorwaarden bij gebreken waarvan hij de vervoerder zal vergoeden voor alle kosten en vrijwaren tegen elke mogelijke aansprakelijkheid.
 3. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Belgische algemene voorwaarden voor Wegvervoer en deze algemene voorwaarden Trans-Europ NV geldt de in de algemene voorwaarden Trans-Europ NV opgenomen regeling.
 4. Trans-Europ NV is ontheven van aansprakelijkheid indien het verlies, de beschadiging of de vertraging is veroorzaakt door schuld van de rechthebbende, door een opdracht van deze laatste welke niet het gevolg is van schuld van de vervoerder, door een eigen gebrek van de goederen of door omstandigheden die de vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2: Verstrekking van de opdracht:

 1. Opdrachten dienen steeds schriftelijk via elektronische weg (e-mail, EDI of internet) te worden verstrekt.
 2. Opdrachten dienen uitvoerbaar te zijn binnen het raam van de Europese rij- en rusttijdenreglementering.
 3. Opdrachten dienen afgestemd te zijn op een vlotte bereikbaarheid en tevens goede berijdbaarheid van de laad- en

  losplaatsen met een trekker-oplegger-combinatie.

 4. Opdrachten dienen (indien van toepassing) melding te maken van mogelijke contaminatieproblemen van de vracht (afgifte

  van geur, smaak, enz. aan andere producten).

 5. Opdrachten dienen de openingsuren van de laad- en losplaats te vermelden.
 6. Opdrachten dienen specifiek de gewenste transporttemperatuur te vermelden binnen de vier mogelijke temperatuurzones:

  gekoeld, diepvries, verwarmd of zonder geleide temperatuur.

 7. Opdrachten voor groepage-leveringen op een specifiek uur of binnen een specifiek tijdvenster worden aanvaard na afspraak

  en mits de betaling van een toeslag (zie verder).

 8. Opdrachten dienen duidelijk te vermelden of er sprake is van het ruilen van de ladingdragers.
 9. Opdrachten vermelden bij voorkeur een mobiel nummer waarop de klant (of een gemachtigde van deze laatste) bereikbaar

  is buiten kantooruren.

 10. Tenzij anders vermeld, zijn onze tarieven gebaseerd op afhaling en levering met een internationale vrachtwagen, ervan

  uitgaande dat alle laad- en losplaatsen de beschikking hebben over losfaciliteiten en eveneens per trailer bereikbaar zijn.

Artikel 3: Goederen:

 1. Behoudens uitzonderingsgevallen zijn de te verschepen goederen ongevaarlijke koopmansgoederen welke deugdelijk zijn verpakt. In geval van het ontbreken van een verpakking dan wel van gebrekkigheid ervan bij goederen die door hun aard aan kwaliteitsverlies of beschadiging zijn blootgesteld wanneer zij slecht verpakt zijn, behoudt Trans-Europ NV zich het recht voor deze goederen te weigeren.
 2. Op het vlak van transportwaardigheid en transportveiligheid dient de verlader te zorgen voor pallets welke steeds vormvast en stabiel zijn en in die zin kunnen gestuwd worden om te weerstaan aan de krachten van een noodstop zonder negatieve impact op de goederen. Schade aan/ten gevolge van ladingdragers welke hier niet aan voldoen – evenals gevolgschade op andere lading van andere opdrachtgevers – is steeds volledig ten laste van de opdrachtgever waarvan de ladingdragers niet conform zijn.
 3. Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de schriftelijke instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken zullen de boetes, de kosten en de schade hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender van het vervoer vallen.
 4. Alle te vervoeren goederen dienen duidelijk voorzien te zijn van details over het product en de transporttemperatuur, het volledige adres van de bestemmeling en van de verzender. Oude of niet-relevante informatie dient te worden verwijderd of onleesbaar gemaakt te worden.
 5. Palletgoederen moeten ons ter lading worden aangeboden op degelijke, propere en geurloze pallets.
 1. De klant ziet erop toe dat bij lading alle wettelijk vereiste ladingdocumenten worden meegegeven aan onze chauffeurs. In geval van afwezigheid van de vereiste ladingdocumenten behouden wij ons het recht voor om alle kosten die voor ons uit dit oponthoud resulteren, aan te rekenen aan de klant.
 2. Tenzij vóór de aanvang van het transport schriftelijk met ons andere afspraken werden gemaakt is het niet toegelaten onze chauffeurs de goederen zelf te laten laden of lossen. Schadegevallen van eender welke aard die zich bij niet-naleving van deze voorwaarde door laad- of losplaatsen zouden voordoen vallen onder de verantwoordelijkheid en zijn voor rekening van die laad-/losplaatsen.
 3. De verlader is medeverantwoordelijk voor het overschrijden van de maximaal toegelaten massa van de vrachtwagen. Eventuele boetes voor het overschrijden van het wettelijk toegestane gewicht zullen integraal aan de verlader doorgerekend worden.
 4. Met inachtneming van artikel 18, tweede tot vijfde lid van de CMR-regelgeving, is de vervoerder ontheven van zijn aansprakelijkheid, wanneer het verlies of de beschadiging een gevolg is van de bijzondere gevaren, eigen aan één of meer van de volgende omstandigheden: ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking bij goederen die door hun aard aan kwaliteitsverlies of beschadiging zijn blootgesteld, wanneer zij niet of slecht verpakt zijn.
 5. Wij vervoeren de goederen onder de door de klant gewenste transporttemperatuur, vermeld in de opdracht.
 6. De goederen moeten ons bij lading worden aangeboden op de door de klant gewenste transporttemperatuur. Onze koel-/vriesopleggers zijn namelijk ontworpen om de temperatuur van de geladen goederen te behouden en kunnen

  geenszins als “afkoel- of invriesruimte” dienstdoen.

 7. Indien de temperatuur van de te laden goederen afwijkt van de door de klant gevraagde transporttemperatuur behouden wij

  ons het recht voor de lading te weigeren. In voorkomend geval zal door onze chauffeurs minstens een voorbehoud worden

  opgetekend op de CMR-vrachtbrief.

 8. Pallets mogen maximaal 240 cm hoog zijn.

Artikel 4: Financieel:

 1. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
 2. Eventuele claims tegen Trans-Europ NV of één van haar (onder)vervoerders schorten de betalingsverplichting van de

  facturen van Trans-Europ NV niet op.

 3. Kosten voor eventuele incasso bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zijn altijd volledig voor rekening

  van de vrachtbetaler. De – overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties – van toepassing zijnde handelsrente is vanaf de dag na het verstrijken van de betalingstermijn verschuldigd.

 4. Tarieven zijn exclusief BTW en uitgedrukt in euro (€).
 5. De tarieven zijn gebaseerd op een kg, pallet- of laadmeter staffel per zending en worden berekend in euro (€), waarbij

  onderstaande conversiefactoren gelden:
  – Bruto gewicht (kg) = werkelijk belastbaar gewicht

  – 1 europallet niet stapelbaar (maximaal 80 x 120 x 240 cm; 700 kg) = 0,4 laadmeter;
  – 1 industrie pallet niet stapelbaar (maximaal 100 x 120 x 240 cm; 875 kg) = 0,5 laadmeter; – 1 industrie pallet niet stapelbaar (maximaal 120 x 120 x 240 cm; 950 kg) = 0,6 laadmeter.

 6. De in de offerte genoemde vrachtprijzen zijn exclusief kosten voor aanmelden bij de ontvanger(s). De kosten hiervoor worden conform onderling afgesproken tarieven verrekend.
 7. Afhalingen en/of leveringen met laadklep zijn mogelijk mits een supplement zoals overeengekomen in de offerte.
 8. Kosten voor het verkrijgen van toegang tot de laad- en losplaatsen worden aan de klant in rekening gebracht.
 9. Vrachttarieven zijn exclusief dieselolietoeslag (DOT). De DOT is variabel en wordt op de vrachttarieven berekend. De DOT

  wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de gegevens van de Belgische Petroleum Federatie (BPF).

 10. Pallet-ruilsysteem: Deze extra service is steeds mogelijk. In onderling overleg tussen de partijen kan palletruil overeengekomen worden. Pallets welke niet geruild worden, worden aangerekend aan € 15/stuk (excl. BTW), tenzij er een

  onderlinge pallet-saldolijst wordt bijgehouden.

 11. Aanpassingen van tarieven/kosten welke van overheidswege worden opgelegd en/of andere buiten onze invloedssfeer

  liggende oorzaken zullen worden doorbelast.

 12. Afgegeven vracht- en transporttarieven zijn gebaseerd op de door u verstrekte gegevens betreffende volume en frequentie.

  Mochten na het verstrijken van een bepaalde periode deze gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke

  omstandigheden, dan behouden wij ons het recht voor de tarieven aan die reële situatie aan te passen.

 13. Onze offertes worden opgemaakt op basis van de geldende algemene kosten op datum offerte. Buiten de maandelijkse actualisering van de dieseltoeslag behouden wij ons het recht voor om onze transportprijzen op regelmatige basis aan te passen bij schommelingen van één of meerdere van deze kosten. Het referentiedocument voor het bepalen van deze aanpassingen is het document “Overzicht van kosten- en kostprijsevolutie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg” dat maandelijks wordt uitgegeven door het Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB), het neutraal functionerend

  studie-instituut van de sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg.

 14. Afleverbewijzen kunnen tot maximaal 60 kalenderdagen na de verzenddatum van de factuur schriftelijk opgevraagd worden.

  Hiervoor wordt een kost in rekening gebracht van € 8 per CMR/POD. Na het verlopen van deze termijn is Trans-Europ NV

  slechts gehouden tot een inspanningsverplichting om het afleverbewijs af te leveren.

 15. Het niet kunnen overhandigen van een afleverbewijs schort de betalingsverplichting van de facturen van Trans-Europ NV niet op.

43. In het geval van annulering of anderszins vervallen van de transportopdracht gelden de volgende annuleringskosten:

 1. Annulering/vervallen de dag voor lading of vroeger: geen annuleringskosten van toepassing.
 2. Annulering/vervallen op dag van lading: 75% van de overeengekomen vrachtprijs.

Artikel 5 : Klachten en claims:

 1. Klachten naar aanleiding van onzichtbare schade dienen schriftelijk plaats te vinden binnen 7 werkdagen na de leverdatum. Klachten naar aanleiding van zichtbare schade dienen direct geformuleerd te worden (aantekening op afleverbon/CMR door betrokkene).
 2. De aansprakelijkheid van Trans-Europ NV in geval van schade aan of verlies van lading is beperkt tot een bedrag per kilogram lading, uitgedrukt is Speciale TrekkingsRechten – met name 8,33 STR per kilogram. De opdrachtgever kan zich bijkomend laten verzekeren indien deze waarde onvoldoende blijkt.
 3. Bewezen schade ten gevolge van vertraging in de levering kan nooit voor meer vergoed worden dan de transportprijs.
 4. Claims vanwege schade tijdens transport worden aan de door Trans-Europ NV eventueel ingeschakelde (onder)vervoerder(s) ten laste gelegd. Trans-Europ NV kan u behulpzaam zijn bij het indienen van de claims tegen deze

  (onder)vervoerder(s).

 5. Claims dienen schriftelijk te worden ingediend en begeleid te worden door facturen, schaderapporten en enige andere

  documentatie welke noodzakelijk zijn voor de afhandeling.

 6. Gelieve ons binnen de 48 uren na ontvangst kennisgeving de schade en de mogelijke kosten schriftelijk door te geven. Dit

  via mail gericht aan planning@trans-europ.be. Deze werkwijze stelt ons in staat om op zeer korte termijn een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden voor de non-conformiteit. Afhankelijk van het schadebedrag lossen wij de non- conformiteit op via een minnelijke schikking of via een verzekeringsaangifte met inspectie door een gespecialiseerd bureau.

 7. Na kennisgeving dienen de goederen ter beschikking te blijven voor een eventuele inspectie/expertise vanwege onze verzekering of van een expert door ons aangesteld. Na controle bepalen zij de kwaliteit en kwantiteit van beschadigde goederen. De reële consumptiewaarde en de productiewaarde worden in samenspraak met U bepaald. Zij definiëren eveneens de oorzaak van het incident. Op basis van dit onderzoek worden de verantwoordelijkheden bepaald.
 8. Indien wij binnen de zeven kalenderdagen na deze berichtgeving geen schriftelijk gevolg per e-mail aan planning@trans- europ.be van U hebben mogen ontvangen zijn wij niet meer in de mogelijkheid om dit incident op een objectieve en constructieve manier te behandelen en zijn wij verplicht om dit dossier als afgesloten te beschouwen.
 9. Trans-Europ NV is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 6: Laad-, los- en looptijden:

 1. De laad- en lostijden worden als volgt berekend (per laad- of losadres): a. FTL: max. 120 minuten per adres;

  LTL en groupage: max. 60 minuten per adres;
  b. Na overschrijding van bovenstaande tijd zullen extra (wacht)uren à € 55 per uur aan u worden doorgerekend (€ 27.50

  per aangevangen half uur).
  c. Looptijden (indien aangegeven) zijn indicatief, in werkdagen, tellende vanaf de dag na afhaling tot de dag van

  aanbieding bij de geadresseerde.
  d. De vermelde looptijden gelden voor zgn. A-zones (geïndustrialiseerde en/of handelsgebieden) in de vermelde landen.

  Voor plaatsen buiten deze zones kunnen afwijkende looptijden gelden. Deze zijn op aanvraag beschikbaar. e. De vermelde looptijden kunnen tijdens vakantieperiodes afwijken.
  f. De vermelde looptijden zijn indicatief en voor 98% gegarandeerd.

 2. Tijdsleveringen zijn steeds in onderling overleg mogelijk of volgens de overeenkomsten in de offerte.
 3. Als de klant een transportopdracht doorgeeft voor het laden en/of lossen met een laadklep kunnen daardoor de reguliere looptijden en vertrekdagen beïnvloed worden. De klant dient tijdig naar de specifieke looptijden en vertrekdagen te informeren teneinde vertraging of te late levering te voorkomen. Trans-Europ NV is niet verantwoordelijk voor schade welke

  de klant dientengevolge lijdt.

Artikel 7 : Overig:

 1. Allriskverzekering voor goederen is uitsluitend mogelijk op schriftelijk verzoek. De verzekeringspremie wordt separaat in rekening gebracht.
 2. In geval van geschil is de bevoegdheid exclusief opgedragen aan de rechtbanken van het arrondissement Hasselt, onverminderd het recht van de transporteur om zelf het geding voor een andere rechter aanhangig te maken.
 3. Alle rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgische recht.
Trans-Europ NV
Industrielaan 3320
B-3800 Sint-Truiden

Versienummer: 1
Versiedatum: 10/08/2023

Menu

offerte

Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in. Je ontvangt zo snel mogelijk een passende offerte.

AANVRAAG TWEEDEHANDS PRODUCT

BEN JIJ KLAAR VOOR DE JOB VAN JE LEVEN?

Vul onderstaand formulier in en voeg je cv toe om je kandidaat te stellen