Verkoopsvoorwaarden

De verlader is medeverantwoordelijk voor de overbelading van de vrachtwagen. Eventuele pv’s voor het overschrijden van het wettelijk toegestane gewicht zullen aan de verlader doorgerekend worden.

Onze offertes zijn geldig voor 60 dagen vanaf datum offerte. Gelieve er wel mee rekening te houden dat wij de offerteprijs bij bestelling actualiseren, rekening houdend met de op dat ogenblik geldende gemiddelde officiële dieselprijs van de vorige maand, excl. Btw.

De betalingstermijn van onze facturen is dertig dagen factuurdatum.

De vrachtwagens moeten de goed bereikbare en goed berijdbare laad en losplaatsen op eigen kracht kunnen betreden en verlaten, bovendien moet de losplaats volledig vlak zijn, om omvallen van de kipper te vermijden.

De geladen goederen moeten bij het kippen vlot en volledig uit de kipper stromen. Indien de chauffeur manueel resten van de lading moet verwijderen, dan rekenen wij u de tijd aan à rato van 45.00 € per uur.

Inbegrepen in onze transportprijs zijn de hierboven vernoemde vrij te geven laad en lostijden, berekend per actie. Eventuele overschrijdingen worden aangerekend aan € 45.00 per uur.

Indien de laadruimte na lossen, niet zuiver genoeg is na schoppen, borstelen, aftrekken en vegen om de volgende opdracht uit te voeren, moet de ontvanger de mogelijkheid bieden aan de bestuurder om de laadbak nat te reinigen, al dan niet onder druk, afhankelijk van de vervuiling. De werktijd die hij hieraan besteed wordt aangerekend aan 45 €/uur. Indien er op de losplaats de mogelijkheid niet bestaat om de laadruimte met water, al dan niet onder druk afhankelijk van de vervuiling, zuiver te maken, zal dit gebeuren in het dichtst bij zijnde cleaning station. De kosten voor de cleaning, de wachttijd in het cleaning station, alsook de verplaatsingskosten van en naar dit station zullen worden aangerekend.

Indien de lading bestaat uit milieubelastende producten die in een cleaning station niet welkom zijn, zullen de resten, door, en op kosten van de opdrachtgever, in eerste instantie uit de laadruimte verwijderd moeten worden, alvorens de combinatie zich naar het cleaning station begeeft.

Wij willen U attent maken op het gevaar dat bepaalde goederen in de kipper blijven kleven bij het kippen. Zulke producten kunnen ernstige schades veroorzaken. Indien U van oordeel bent dat het te laden product aanleiding kan geven tot zulke schade, vragen wij U vriendelijk om ons hiervan voor aanvang van de opdracht op de hoogte te stellen, zodat wij samen de nodige schikkingen kunnen treffen. Bij verzuim zien wij ons genoodzaakt om bij uitvoering de opgelopen kosten en schade aan U door te rekenen.

In de meeste gevallen kan dit gevaar vermeden worden door het plaatsen van een plastiekfolie of een laag zaagmeel onder de lading. Graag vernemen wij van U of deze oplossing(en) compatibel zijn met het te laden product.

Het gebruik van plastiekfolie of zaagmeel om ladingen die in de kipper blijven plakken vlot te kunnen kippen is niet in onze prijszetting inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in onze offerte.

Het supplement per lading voor het plaatsen van plastiekfolie bedraagt 45€. Het supplement per lading voor het zetten van een laag zaagmeel in de kipper bedraagt 15 €.

Indien de bestuurder gebruik maakt van plastic of zagemeel zal hij dit ook altijd op zijn vrachtbrief vermelden, bovenstaande bedragen zullen ook dan onmiddellijk verrekend worden in de afrekening van het betrokken transport.

Een deel van onze kipper vloot is uitgerust met een inox bodem. Dit vergemakkelijkt in sommige gevallen het lossen en is een alternatief voor het gebruik van plastiekfolie onder de lading. Het supplement hiervoor bedraagt 45 € per rit.

Belangrijk:

Gelieve ons duidelijk te stellen welk type van voertuig U wenst te gebruiken. Bijvoorbeeld kuipkippers met klapdeur, volumekippers, enz.

De afzender en de opdrachtgever zijn verantwoordelijk dat de juiste lading wordt beladen en dat de volledig en correct ingevulde wettelijke documenten aan de bestuurder worden overhandigd.

De te laden goederen moeten toegelaten en geschikt zijn om te laden in kipper. Eventuele schades en/of verontreinigingen, ten gevolge van een niet toegelaten of een niet geschikte lading, zijn volledig ten laste van de opdrachtgever. Eventuele kosten voor de groep Vanschoonbeek worden aan de opdrachtgever doorbelast.

Onze offertes worden opgemaakt op basis van de geldende kosten op datum van de offerte. Buiten de maandelijkse verrekening van de dieselkosten behouden wij ons het recht om onze prijzen op regelmatige basis aan te passen bij schommelingen van één of meerdere van deze kosten. Het referentiedocument voor het bepalen van deze aanpassingen is het ITLB document “Overzicht van kosten- en kostprijsevolutie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg”.

Meldingsplicht FCA: in het kader van FCA-transporten moeten opdrachtgevers ermee rekening houden dat zij ons contaminatieproblemen melden alvorens de goederen geladen worden.

Onze transporten worden aangeboden met een bepaalde vrij te geven laad- en lostijd. Deze tijd staat in onze offerte gespecificeerd. Bij uitvoering ontvangt U van onze dispatchingsdienst een “wachturenmail” bij overschrijding van deze vrij te geven wachttijd. Dit is de enige manier van communicatie die wij toepassen wanneer de vrij te geven wachttijden overschreden worden.

Onze prijzen zijn berekend op basis van de kortst mogelijke wettelijk te rijden weg tussen de laad- en losplaats. Indien bij uitvoering blijkt dat deze weg door welke rede ook niet bruikbaar is, behouden wij ons het recht om onze prijzen aan te passen, rekening houdend met het aantal om te rijden kilometers en tijd.

De algemene voorwaarden van de groep Trans Europ zijn de enige van toepassing op onze diensten en transacties, ze zijn u bekend of worden u nogmaals, op eenvoudig verzoek, overgemaakt.

Wij hopen u een passende offerte te hebben overgemaakt en zien uw antwoord graag tegemoet.

Menu

offerte

Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in. Je ontvangt zo snel mogelijk een passende offerte.

AANVRAAG TWEEDEHANDS PRODUCT

BEN JIJ KLAAR VOOR DE JOB VAN JE LEVEN?

Vul onderstaand formulier in en voeg je cv toe om je kandidaat te stellen